Splošni pogoji nagradne igre

Splošni pogoji za nagradne igre

Splošna pravila o sodelovanju v nagradnih igrah podjetja Prokeming d.o.o.

Pravila veljajo za internetna družbena omrežja Facebook in Instagram

1.     Splošna pravila

Organizator nagradne igre je Prokeming d.o.o., Košenice 47, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju Prokeming).

Kadar kot so-organizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta

zagotovi nagrade in izvede nagradno žrebanje, organizator pa izvede nagradno igro na svojih

Spletnih straneh in/ali Facebook Profilih, kakor določeno v besedilu razpisa posamezne

nagradne igre.

2.     Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradnih igrah lahko sodelujejo polnoletne osebe, osebe mlajše od 18 let pa morajo za

sodelovanje v nagradni igri pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

K nagradni igri lahko pristopijo registrirani uporabniki Spletne strani, razen če besedilo

razpisane nagradne igre ne predvideva drugače. Obiskovalec se na Spletni strani registrira

tako, da v postopku registracije izbere uporabniško ime in geslo, svojo identiteto pa potrdi z

veljavnim elektronskim naslovom. Prijava in uporaba Spletne strani je brezplačna. V primeru,

ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri

sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene

posameznemu Profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem

Profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne

igre ne predvideva drugače.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelkov v spletni trgovini

www.prokeming.si.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

          strošek dostopa do interneta;

          strošek prenosa podatkov z interneta.

Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

3.     Potek nagradne igre

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Spletni strani in/ali Facebook

oziroma Instagram profilu.

 

Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Spletni strani in/ali Facebook

oziroma Instagram profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje

sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook

oziroma Instagram profilu.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

          udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

          je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

          udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi

pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil

pravočasno;

          v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

4.     Nagrade

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec

izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani in/ali

Facebook oziroma Instagram Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje

osebe.

5.     Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali

Facebook oziroma Instagram Profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre

na sedežu organizatorja (Košenice 47, 8000 Novo mesto) ali so-organizatorja.

6.     Obveščanje nagrajencev

Nagrajena oseba bo obvestilo o nagradi prejela prek zasebnega sporočila na svojem Facebook

Profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na Spletni

strani.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja

organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«). V

primeru, ko nagradna igra poteka le na Spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru

izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na tisti Spletni strani, kjer nagradna igra tudi

poteka.

Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu najkasneje v treh

dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede so-organizator, bo seznam objavljen

najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

7.     Prevzem nagrad

 Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v

dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook

oziroma Instagram Profila.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine

v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade).

Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali

sponzor, ki zagotovi nagrado.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje

osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko

in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno

telefonsko številko in spletni naslov (email).

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov,

8.     Končne določbe

Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski

naslov: info@prokeming.si .

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si

pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali

vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator

udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Proseptol. Pritožbe in reklamacije v zvezi

z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@prokeming.si.